لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت
آدرس: کرمان
تلفن: 32615571
نام مرکز : بیمارستان شهر بابک
آدرس: کرمان شهر بابک
تلفن: 09136350542
نام مرکز : بیمارستان افضلی پور
آدرس: کرمان
تلفن: 3222250
نام مرکز : پلی کلینیک تخصصی حواد الائمه
آدرس: کرمان
تلفن: 03432510025
نام مرکز : بیمارستان شهید باهنر
آدرس: کرمان
تلفن: 32615571
نام مرکز : بیمارستان خاتم الانبیاء بافت
آدرس: کرمان بافت
تلفن: 42428814